Zimní údržba komunikací

Zimní údržba na silniční síti v územní působnosti Správy a údržby silnic Kroměřížska, s.r.o., se organizačně provádí podle Plánu zimní údržby (dále jen Plán ZÚ), který legislativně vychází z těchto závazných podkladů:

  • zákon č.13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích
  • vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění změn a doplňků
  • schválený operační plán

 

 

 

 

 Plán ZÚ je sestaven na řešení obvyklé zimní situace a je zapotřebí zdůraznit některé zásadní obecné podmínky jeho platnosti a účinnosti:

  • v souladu s výše citovanou legislativou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimní situací ve sjízdnosti komunikací ( viz. Znění § 41 odst.1, prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. MDS ).
  • Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. bude dle ustanovení smlouvy s majetkovými správci o provádění letní a zimní údržby pozemních komunikací, provádět zimní údržbu pozemních komunikací podle pořadí důležitosti, zmírňovat závady povětrnostních vlivů v časových lhůtách dle prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. MDS.
  • pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu ZÚ je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1.listopadu 2012 do 31.března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci

 

Konkrétní aplikace obecných podmínek je obsahem následujících bodů:

1.1:  Pro účely Plánu ZÚ se silnice rozdělují podle pořadí důležitosti takto:

a)         I. pořadí           - silnice R55, silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. a III. třídy.

b)         II. pořadí          - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. třídy

c)         III. pořadí         - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí a udržované zpravidla jen pluhováním

d)        neudržované  - silnice na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich malý dopravní význam vykonávat zimní údržbu.

             

1.2:  Při výkonu zimní údržby se použije taková dostupná technologie, která nejlépe vyhovuje místním podmínkám a pořadí důležitosti silnice:

 a)        I. pořadí   - udržuje se celá šířka a délka vozovky, náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími  materiály, kde není povolen chemický posyp se udržuje IP. Náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály

b)         II. pořadí  - shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na silnicích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem inertními materiály. Posyp se provádí v místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky apod.).

c)         III. pořadí - udržují se až po ošetření silnic I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp.

 

1.3:  Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti:

Správci komunikací zabezpečují ZÚ tak, aby pokyn k zahájení příslušného zásahu byl vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby a aby pluhování bylo prováděno již v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho skončení. Sjízdnost musí být zajištěna v těchto časových lhůtách:

Silnice zařazené do: 

  • I. pořadí         -  do 3   hodin
  • II. pořadí        -  do 6   hodin
  • III. pořadí       -  do 12 hodin

Pro silnice v I. pořadí platí výkony při zimní údržbě po celých 24 hodin. Pro silnice zařazené do II. a III. pořadí platí výkony po dobu stanovenou v tomto plánu ZÚ. Vzhledem k ekonomickým možnostem správce komunikací a s ohledem na sjednocení časových lhůt v celé ČR, na základě dopisu z Ministerstva dopravy a spojů ze dne 17.9.1999, č.j. 27289/99-120 se údržba silnic zařazených do II. a III. pořadí výkonem jejich posypu upravuje takto:

od 5:00 hod do 23:00 hod  - v pracovních dnech

od 5:00 hod do 22:00 hod - v pracovních dnech před dnem pracovního volna a pracovního klidu

od 7:00 hod do 20:00 hod - ve dnech pracovního volna a dnech pracovního klidu

 

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 min.

 

2: Základní ustanovení a předmět zimní údržby:

Zimní údržbou se podle výše uvedeného pořadí zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací těmito základními způsoby:

a)         posyp chemickým materiálem

b)         posyp zdrsňujícím ( inertním ) materiálem

c)         odstranění sněhu pluhováním

d)         odstranění náledí a ledovek

e)         frézování sněhu

f)          zabezpečení odvodu vody z vozovky

 

Předmětem zimní údržby jsou veřejné dopravní pruhy, pásy komunikací včetně odpočívek a staniční plochy veřejné dopravy v oblasti působnosti Správy a údržby silnic Kroměřížska, s.r.o.. Prováděním zimní údržby není zajištěna schůdnost vozovky, zajištění schůdnosti ve městech a obcích spadá do kompetence příslušných Městských a Obecních úřadů.

 

Kontakty

 

ADRESA SPOLEČNOSTI

 

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

 

Provozní střediska

 

Středisko stavební Kroměříž:

Kroměříž, Kotojedy 56

 

 

Středisko údržbové:

Kroměříž, Kotojedy 56
Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 1129

 

 

OBECNÉ KONTAKTY

 

E-mail: suskm@suskm.cz

 

Telefonní čísla

 

573 503 711 (ústředna)

 

602 507 964  |  573 331 457
(dispečink)

 

 

DALŠÍ KONTAKTY

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout